Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting OVONED KvK 59297182, hierna aan te duiden als OVONED. Voor OVONED is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. OVONED respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt OVONED?

OVONED verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder gegevens wordt onder andere verstaan maar is niet beperkt tot: uw naam, bedrijfsnaam, woonplaats, adres, e-mail, telefoonnummer, uniek bedrijfsnummer (UBN), KIP-nummer, gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, controlelijsten en certificaten, uw registraties in de Aangewezen Databanken. In alle gevallen waarbij u ons gegevens verstrekt, garandeert u dat dergelijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn.

OVONED verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat is de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking door OVONED?

OVONED verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met uw toestemming, voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of de behartiging van gerechtvaardigde belangen van OVONED of een derde.

OVONED verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleneinden:

  1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

  2. het beheer van kwaliteitsregelingen;

  3. het doorbereken van de kosten voor de Algemeen Verbindend Verklaarde activiteiten;

  4. het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;

  5. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

  6. de verzameling en deling van gegevens via Mijn AVINED;

  7. voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

  8. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven van OVONED;

  9. voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

  10. het behandelen van meldingen, geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment worden ingetrokken.

Worden persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

OVONED verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit voortvloeit uit het bepaalde in de kwaliteitsregelingen IKB Ei, IKB PSB en/of andere kwaliteitsregelingen, voor onderzoeksdoeleinden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming.

OVONED beheert daarnaast het openbaar register, waarin geregistreerd wordt welke bedrijven zijn gecertificeerd in het kader van de kwaliteitsregeling IKB Ei.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of  profiling plaats?

OVONED maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

OVONED bewaart uw persoonsgegevens zolang als wettelijk is bepaald of gedurende de looptijd van uw overeenkomst met OVONED en na beëindiging daarvan nog maximaal 7 jaar, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaarperiode of contractueel een andere bewaartermijn is afgesproken. Bij gebreke van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de periode dat het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

OVONED zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder een geïmplementeerd beveiligingsbeleid en het ontsluiten van toegang tot persoonsgegevens door middel van authenticatie.  

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)  heeft u diverse rechten, welke door OVONED worden gerespecteerd.  Deze rechten omvatten het recht de door OVONED verwerkte persoonsgegevens in te zien en het recht gegevens te corrigeren als deze gegevens niet (langer) juist zijn. Voorts kunt u, onder de voorwaarden zoals genoemd in de AVG, een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens of het beperken van de verwerking ervan. Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de OVONED.

OVONED kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij vooraf contact met u opnemen om u hierover te informeren en om u de kans te bieden dit te weigeren.

In geval van tegenspraak tussen uw overeenkomst met OVONED en deze privacyverklaring prevaleert de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OVONED gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen hiermee onze website en het webportaal worden geoptimaliseerd. U kunt zich voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie zie onze Cookieverklaring.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@ovoned.nl of 088 998 4340.

OVONED neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ovoned.nl of 088 998 4340.